Včely Říčany

Zdraví včel

V této sekci jsou podrobně popsány úkony pro zabezpečení zdraví včel v rámci území ZO ČSV Říčany.

Pořízení a manipulace se včelstvy

Včelstva ideálně pořizujeme v místě budoucího stanoviště včelstev. Tímto způsobem značně eliminujeme možnost zavlečení včelích chorob a nových parazitů. S žádostí o pořízení včelstev oslovte místně příslušného důvěrníka naší organizace, nebo některého ze členů ZO.

Seznam a obvody místních důvěrníků

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (MKZ) upravuje podmínky pro včelaře, za nichž mohou přemísťovat včelstva:

Ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Začínající včelaři mají povinnost:

– Zaregistrovat své stanoviště včelstev u Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH), kde je chovateli včel přiděleno registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.

Ošetřování včelstev proti  nemocem

Ošetřování včelstev se obecně řídí Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (MKZ). MKZ je zpracovávána s mírnými změnami pro daný kalendářní rok. MKZ je vyvěšena na stránkách Státní veterinární správy (SVS). 

Metodické pokyny SVS najdete zde

Metodika týkající se ošetřování včelstev je rozdělena do dvou částí:

– Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu – index EpM

– Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat – index ExM

Dále pak mohou být v jednotlivých katastrech vydána mimořádná veterinární opatření (MVO). Tato opatření jsou nejčastěji vydávána v souvislosti s:

– varroázou – zpravidla se týkají nařízení jarního ošetření včelstev na základě množství roztoče varroa v zimní měli

– morem včelího plodu MVP – mapa s vyznačením vyhlášených pásem MVP je na stránkách SVS.

Mimořádná veterinární opatření jsou pod sankcí závazná.

Ošetřování včelstev se provádí schválenými veterinárními léčivými přípravky (VLP). Seznam schválených veterinárních přípravků je na stránkách Ústavu pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv ÚSKVBL.

Činnost ZO Říčany v oblasti zdraví včelstev prováděná organizovaně pro její členy:

  • Odběr a odeslání zimní úlové měli na vyšetření akreditovanou laboratoří.
  • V rámci vyšetření zimní úlové měli, nabízíme možnost vyšetření na MVP. Vyšetření MVP je hrazeno chovatelem při předání vzorků. Cena vyšetření je cca. 450Kč.
  • Zapojení se do probíhajících kampaní k MVP.
  • Provádění vlastního monitoringu MVP v rozsahu naší ZO.
  • Objednání léčiv pro ošetření včelstev. Objednávky léčiv si jednotlivý členové sjednávají prostřednictvím důvěrníků ve svých obvodech. Objednávky je nutné odevzdat důvěrníkům dle oběžníkem stanovených termínů.
  • Koordinace ošetřování včelstev v souladu s MKZ a MVO.
  • Komunikace s KVS týkající se zdraví včelstev v obvodu ZO Říčany
  • Informování členů o případných změnách v MKZ a MVO
  • Pořádání tematických přednášek z oblasti zdraví včelstev

Nonstop krizová linka krajské veterinární správy:

Pouze pro mimořádné události a hlášení nákazy

+420 720 995 204